Công ty Cổ phần Hùng Vương (HVG) công bố thông tin về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. 
Từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể là thặng dư vốn cổ phần tại thời điểm 31/12/2013, HVG dự kiến phát hành thêm 39,6 triệu cổ phiếu, trị giá 396 tỷ đồng (tính theo mệnh giá), tỷ lệ phát hành đạt 50% để phân phối cho cổ đông hiện hữu. Ngày chốt danh sách cổ đông dự kiến 19/7/2013. 
Ngoài ra, HVG cũng lên kế hoạch phát hành 1,2 triệu cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt trong công ty theo chương trình lựa chọn (ESOP), tỷ lệ phát hành 1,52%. Số lượng cổ phiếu chào bán cho cán bộ chủ chốt không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian thực hiện dự kiến từ 19/7/2013 đến 9/8/2013. 
Tổng cộng 2 đợt phát hành cổ phiếu, khối lượng cổ phiếu phát hành thêm của HVG đạt 40,8 triệu cổ phiếu. 
CBTT (1) (2)
Minh Thư