Sở GDCK Hà Nội thông báo chấp thuận cho CTCP Đầu tư F.I.T được niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với những nội dung sau:- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông- Mã chứng khoán: FIT- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu- Số lượng chứng khoán niêm yết: 15.000.000 cổ phiếu (Mười lăm triệu cổ phiếu) - Tổng giá trị chứng khoán niêm yết (theo mệnh giá): 150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng)